کلیه حقوق مربوط به این سایت محفوظ و متعلق به دکتر شهرام عظیمی می‌باشد
مقاله‌های علمی دکتر عظیمی
- An In Vitro Comparative SEM Study of Marginal Adaptation of IRM, Light- and Chemically-cured Glass Inonomer, and Amalgam in Furcation Perforations
-  بررسی تأثیر           
بر طول کارکرد و سایز فایل اولیه ضمن آماده سازی کانال
preflaring
-  مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت تاجی - چهار نوع ترمیم موقت
بر دردهای پریودنتیت حاد اپیکالی در طی درمانهای اندودنتیک
ledermix
-  بررسی تأثیر خمیر           
-  رابطه حضور، غلظت و نسبت           
با وسعت ضایعات مزمن پری اپیکال دندان انسان
IgA
- دستیایی به نواحی دور از دسترس کانال
- تحلیل تهاجمی سرویکال و موذیانه طوق دندان