کلیه حقوق مربوط به این سایت محفوظ و متعلق به دکتر شهرام عظیمی می‌باشد
مقالات علمی دکتر عظیمی
An In Vitro Comparative SEM Study of Marginal Adaptation of IRM, Light- and Chemically-cured Glass Inonomer, and Amalgam in Furcation Perforations
بررسی تأثیر           
بر طول کارکرد و سایز فایل اولیه ضمن آماده سازی کانال
preflaring
مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت تاجی - چهار نوع ترمیم موقت
بر دردهای پریودنتیت حاد اپیکالی در طی درمانهای اندودنتیک
ledermix
بررسی تأثیر خمیر           
رابطه حضور، غلظت و نسبت           
با وسعت ضایعات مزمن پری اپیکال دندان انسان
IgA
دستیابی به نواحی دور از دسترس کانال
تحلیل تهاجمی سرویکال و موذیانه طوق دندان